Opleiding Herstelcoach

€ 4.995,- | Utrecht

Startdatum (definitief): Dinsdag 5 november 2024

INSCHRIJVEN

(

De herstelcoach is een inmiddels niet meer weg te denken professional in het letselschadevak. In deze opleiding leer je meer over de inhoud van het vak, de specifieke vaardigheden die de herstelcoach moet beheersen en oefen je samen met een acteur de specifieke gesprekstechnieken. Deze opleiding is door het SNRO geaccrediteerd op hbo-niveau. Na het volgen van deze opleiding heb je voldaan aan de bovenbouwverplichtingen van het NIVRE om je te kunnen inschrijven in het NIVRE-deskundigenregister (check voor meer informatie daaromtrent www.nivre.nl).

Het NIVRE heeft aangegeven het toekennen van punten aan schade-experts voor de opleiding Herstelcoaching op individuele basis te zullen beoordelen, mede aan de hand van een door de schade-expert aan te leveren motivatie.  

Wil je eerst meer informatie? Meld je dan aan voor een van onze gratis (online) voorlichtingsbijeenkomsten.

Module 1 Herstelcoach – visie of product?
Doel en uitgangspunten van herstelcoaching
Op deze dag komt de ‘waartoe-vraag’ aan de orde. Wat onderscheidt de herstelcoach van andere professionals? Een breed veld van het vak wordt geschetst: je leert wat de rechten, plichten en bevoegdheden van de herstelcoach zijn. Wat zijn ook de grenzen aan het vak en wat is precies de ruimte van de herstelcoach? Hoe is herstelcoaching ingebed in het veld van de letselschade? Wie zijn de stakeholders? Wat is de positie van het slachtoffer? Welke route heeft het slachtoffer doorlopen voor hij of zij bij de herstelcoach komt?

Er wordt bij de deelnemers kennis over de vaststelling van letselschade verondersteld.

Doelstelling module 1
Na afloop van deze opleidingsdag ken je de achtergronden van het vak van herstelcoach. Je begrijpt het speelveld en ziet waar de herstelcoach verschilt van andere letselschadeprofessionals. Je bent begonnen met het toepassen van herstelcoachvaardigheden.

Docent: Francie Peters

Module 2 De inrichting van het zorgsysteem rondom betrokkene
Tijdens deze dag worden de volgende vragen beantwoord:

 • Hoe zit het Nederlandse zorgsysteem in elkaar?
 • Hoe worden de beperkingen en vooruitzichten van een betrokkene vastgesteld?
 • Welke zorg en voorzieningen passen bij welke beperkingen (indicaties)?
 • Wie kan die passende zorg en voorzieningen leveren?
 • Welke kosten zijn daarmee gemoeid en hoe zit het vergoedingensysteem in elkaar?
 • Is er voorliggende wet- en regelgeving die aangewend kan of moet worden?
 • Wat is de rol van de mantelzorger?
 • Welke rol speelt de herstelcoach?

Doelstelling module 2
Na afloop van deze dag ken je de basis van het Nederlandse zorgsysteem. Je begrijpt welke spelers betrokken zijn en in welke mate er interactie is met de herstelcoach.

Docent: Jaqueline Bakker

Module 3 Stijlflexibiliteit
Deze dag draait om effectief communiceren met oog voor de drijfveren van je gesprekspartner. Dit doen we op basis van de zeven verschillende drijfveren van prof. Clare W. Graves. Welke drijfveren zijn dominant? (Je maakt van tevoren een online test). Hoe herken ik de drijfveren van mijn diverse gesprekspartners? Hoe zorg ik dat ik de gesprekspartner optimaal bejegen op basis van zijn/haar drijfveer? Hoe pas ik de communicatie aan op mijn gesprekspartner?

Doelstelling module 3
Na afloop van deze dag kun je je eigen gedragsstijl benoemen en begrijpen. Daarnaast kun je ook de gedragsstijl van een ander beter analyseren en interpreteren. Dat leidt er toe dat je uiteindelijk effectiever en proactiever als herstelcoach kunt opereren.

Docent: Remco Oranje

Module 4 Wie ben ik als herstelcoach?
De competenties van de herstelcoach worden in kaart gebracht. Hoe zit je persoonlijk profiel in elkaar? Wat zijn je ontwikkelpunten? Wat wordt verwacht van een herstelcoach? Wat te doen met de eigen oordelen en de wens om te sturen? Heb je angst om te confronteren of sta je juist voortdurend aan het roer? Ook komt de ijsbergtheorie van Mc. Clelland aan de orde, evenals je kernkwaliteiten en belemmerende overtuigingen.

Doelstelling module 4
Na afloop van deze dag ken je jezelf beter. Je begrijpt waarom sommige situaties ongemakkelijk voor je zijn en weet daar beter mee om te gaan. Je hebt geleerd te experimenteren met ander gedrag om daardoor effectiever te kunnen opereren.

Docent: Bart Gevers

Module 5 + 8 Coachingstechnieken
Deze dagen draaien om communicatie en integraal coachen. Verschillende vormen van coaching komen aan de orde zoals oplossingsgericht coachen, positief coachen en systematisch coachen. Hoe pas je competenties toe? Hoe blijf je onafhankelijk met een open blik naar jouw zaak kijken? Competenties die je nodig hebt zijn onder andere bekrachtigen, wakker maken, ondersteunen, erkennen en positief bevestigen. Hoe ga je om met weerstanden, slachtoffergedrag en passiviteit? Kun je een goede procesbegeleider zijn? Hoe stimuleer je het nemen van regie door betrokkene en hoe ondersteun je betrokkene om tot eigen plannen te komen? Hoe ver ga je om het commitment van betrokkene te toetsen? De dramadriehoek versus de winnaarsdriehoek wordt behandeld evenals de diverse conflictstijlen. Met behulp van het interventiemodel (elkaar coachen)  leer je om een ‘nog betere’ herstelcoach te worden. Verder komt aan de orde hoe je bepaalt welke betrokkene wel en welke betrokkene niet geschikt is voor herstelcoaching. Wanneer moet je erkennen, meegaan en ondersteunen en wanneer moet je kritisch zijn en confronteren?

Tijdens deze twee lesdagen oefen je twee keer met een acteur. In dat kader komen bijvoorbeeld het intakegesprek, het voortgangsgesprek, het gesprek met betrokkene en anderen (bijvoorbeeld familie), het gesprek met een niet-gemotiveerde betrokkene en het gesprek met een betrokkene die zich niet aan de afspraken houdt aan de orde.

Doelstelling module 5 + 8
Na afloop van deze dag heb je diverse gesprekstechnieken bestudeerd en toegepast. Je kunt analyseren wat betrokkene nodig heeft om zelf de regie in handen te nemen, zonder zelf het voortouw te nemen of een oordeel te geven. Je kunt nu samen met betrokkene tot een aanpak komen en deze aanpak vervolgens monitoren.

Docent: Bart Gevers

Module 6 Psychosociale basiskennis
Tijdens deze dag komt de psychosociale basiskennis aan de orde. Hoe erken je psychische problemen bij betrokkene? Waar kun je als herstelcoach mee aan de slag en waar ligt de grens qua problematiek waarmee je als herstelcoach aan de gang kunt? Kunnen diverse psychische behandeltrajecten parallel lopen?

Doelstelling module 6
Na afloop van deze module ben je in staat om de meest voorkomende vormen van psychisch lijden, alsmede psychisch trauma bij letsel te herkennen. Je doet in dat kader bekendheid op met de classificaties van DSM IV. Je begrijpt de theorie achter neurotische klachten en angsten, emotiemanagement en de rouwfases zoals besproken door Kübler-Ross. Je kunt begrijpen en toelichten welke interventies er in algemene zin mogelijk zijn en welke interventies door jou zouden kunnen worden toegepast en welke niet.

Docent: George Smits

Module 7 Rapporteren en communiceren
Je leert een SMART-plan te schrijven (opdracht vooraf). Wat moet daar in staan en wat niet? Je leert over de meest voorkomende valkuilen in de herstelcoachrapportage en hoe je moet rapporteren met het oog op de verschillende belangen. Wat is het belang van de schadereserve? Hoe communiceer je per e-mail en telefoon met verschillende belanghebbenden? Hoe zorg je ervoor dat alle partijen betrokken blijven tijdens het traject? Waar ligt de grens als het gaat om de vertrouwensband met betrokkene? Wanneer moet je het plan van aanpak aanpassen?

Doelstelling module 7
Na afloop van deze dag kun je een plan van aanpak schrijven. Je onderkent de verschillende belangen die spelen en hebt gecheckt of de oplossingsrichting aansluit bij de wensen van alle opdrachtgevers. Je kunt van tevoren een inschatting maken of het plan van aanpak ook inderdaad succesvol kan zijn.

Docent: Francie Peters

Herstelcoach – Extra verplichte programma-onderdelen

Stage
1. Het organiseren en uitvoeren van een stage (minimaal 8 uren) bij één of meer herstelcoach(es).
De stage kan bestaan uit:
a) Het uitvoeren van werkzaamheden als herstelcoach onder begeleiding van een collega
b) Het uitvoeren van een onderzoek met betrekking tot herstelcoaching
2. Het schrijven van een stageverslag
3. Het presenteren van de stage

Intervisie
Minimaal één door de groep zelfgeorganiseerde (niet-begeleide) intervisiebijeenkomst maakt of maken deel uit van deze opleiding.

Reflectieverslag
Het schrijven van een reflectieverslag over je eigen proces gedurende de opleiding.

Examen*
Het examen bestaat uit een praktijkexamen in drie onderdelen:
1. Het schrijven van een plan van aanpak naar aanleiding van een casus
2. Een gesprek met betrokkene naar aanleiding van een (andere) casus
3. Een gesprek met een belangenbehartiger en een verzekeraar naar aanleiding van het plan van aanpak.

Een schriftelijk examen: een openboekexamen van 1,5 uur waarin toepassing van de lesstof wordt gevraagd.
Opdrachten vanuit de opleiding: stageverslag, reflectieverslag, plan van aanpak.

Examens tijdens de examendag*

 • Theoretisch examen
 • Praktijkexamen gesprek met betrokkene
 • Praktijkexamen gesprek: toelichting plan van aanpak aan belangenbehartiger en verzekeraar.

* Voor elk onderdeel van het examen dient een voldoende gescoord te worden.

Studiebelasting
8,7 EC (1 EC is 28 uur) 

Bewijs van deelname
Diploma

Vooropleiding
Deze opleiding kun je volgen als je in het bezit bent van een HAVO, VWO en/of MBO niveau 4 diploma.

Interessant voor
Managers, leidinggevenden, letselschadeadvocaten, schadebehandelaars, schade-experts, arbeidsdeskundigen, loopbaanadviseurs, coaches, fysiotherapeuten, klachtfunctionarissen, medisch adviseurs, ergotherapeuten

 

DOCENTEN

Francie Peters

George Smits

Jaqueline Bakker

Remco Oranje

Bart Gevers

Opleidingen ter inspiratie!