Cursus Taal- en cultuurbarierres in de letselschade

Cursus Taal- en cultuurbarierres in de letselschade

Cursus Taal- en cultuurbarrieres in de letselschaderegeling

De cursus draagt bij aan een betere communicatie tussen de diverse partijen die bij het letselschadeproces betrokken zijn.

JA, IK HEB INTERESSE!

Regelmatig ontstaat er ruis, wanneer een letselschadeslachtoffer met een andere culturele achtergrond communiceert met zijn belangenbehartiger, de aansprakelijke verzekeraar of een andere betrokken partij. Er vinden regelmatig situaties plaats waarbij partijen elkaar niet begrijpen, zowel letterlijk als figuurlijk. De moeizame communicatie gedurende de behandeling van letselschades zorgt er geregeld voor dat niet het gewenste resultaat wordt bereikt, zowel vanuit het perspectief van het slachtoffer als de verzekeraar. De hamvraag is hoe wij dit communicatieproces positief kunnen beïnvloeden.

Tijdens de cursus zal er nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de meest in het oog springende multiculturele elementen, die invloed hebben op het communicatieproces binnen de letselschaderegeling. Vanuit de multiculturele verschillen wordt een brug geslagen naar de wijze waarop ‘cultuurvertalingen’ een positieve bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van letselschades. Er zullen in diverse vormen vooral veel nuttige praktijkvoorbeelden aan bod komen, waarbij casussen met behulp van de acteur een zeer realistische ondersteuning zijn.

Resultaat

De cursus draagt bij aan een betere communicatie tussen de diverse partijen die bij het letselschadeproces betrokken zijn. Na afloop heeft u meer bagage om te reageren op ‘multiculturele’ situaties.

Doelstelling:

Na afloop van deze cursus herken en begrijp je wat er voor nodig is om tot een betere communicatie te komen in ‘multiculturele’ situaties in de lestelschadepraktijk. Door gerichte oefeningen met een acteur heb je ook ervaring opgedaan en kun je deze kennis in de praktijk ook toepassen.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen, Herstelcoaches

DOCENTEN

Edwin van Slooten

Amar El Ajjourri

Opleidingen ter inspiratie!

Cursus Reintegratie in en rond de letselschadepraktijk

Cursus Reintegratie in en rond de letselschadepraktijk

Cursus re-integratie in en rond de letselschadepraktijk

Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de aan de werkgever in de re-integratie te stellen eisen, en aan bij de positie van re-integratie binnen het aansprakelijkheidsrecht.

JA, IK HEB INTERESSE!

Werkgevers hebben de verplichting om na letsel terugkerende werknemers met inachtneming van de Wet Poortwachter te re-integreren. De binnen de letselschadepraktijk te stellen eisen aan re-integratie verschillen wezenlijk met de eisen in andere sectoren. In deze cursus wordt hierop ingezoomd.

In deze cursusdag wordt stilgestaan bij de aan de werkgever in de re-integratie te stellen eisen, en bij de positie van re-integratie binnen het aansprakelijkheidsrecht. Door in het letselschadetraject tijdig aan beide trajecten aandacht te besteden kan grote winst worden behaald. De rechten en plichten van alle actoren worden belicht.

De ontwikkeling vanuit jurisprudentie over de schadebeperkingsplicht wordt hierin betrokken. Het behouden van de arbeidsplaats en of arbeidsorganisatie heeft een belangrijke plaats binnen deze dag. Immers, de kans op een duurzaam re-integratie resultaat is het grootst bij de eigen werkgever.

Bij verstoringen van de relatie tussen werkgever en werknemer en/of de verzekeraar kan het tijdig inzetten van (preventieve en/of gecombineerde) mediation een positieve wending aan de re-integratiekansen geven. Vanuit de zowel de letselschadepraktijk als de arbeidsrechtpraktijk worden de mogelijkheden van mediation en de te nemen stappen toegelicht.

Doelstelling:

Na afloop van deze cursus ken je juridische en arbeidsdeskundige aspecten die van belang zijn in een re-integratietraject. Je begrijpt wat nodig is voor een succesvolle re-integratie en hoe je de kansen op een positieve uitkomst kunt beinvloeden.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Herstelcoaches, Medisch Adviseurs.

DOCENTEN

Lydia Charlier

Erwin Oudenaerde

Opleidingen ter inspiratie!

Voortvarend mensgericht behandelen van complexe letselschaden

Voortvarend mensgericht behandelen van complexe letselschaden

Cursus Voortvarend mensgericht behandelen van complexe letselschaden

Hoe geef je vorm aan vernieuwing en verandering en blijf je in control wanneer de waan van de dag je het gevoel geeft dat er meer “werkdruk” ontstaat?

JA, IK HEB INTERESSE!

Het werkveld van de letselschaderegeling is volop in beweging. Er is steeds meer oog voor het adequaat begeleiden van cliënten, waarbij nieuwe zienswijzen over begeleiding en vormen van dienstverlening hun intrede doen. Betrokkenen worden hier aldoor mee geconfronteerd. Hoe geef je vorm aan vernieuwing en verandering en blijf je in control wanneer de waan van de dag je het gevoel geeft dat er meer “werkdruk” ontstaat?

Professionals maken het verschil door met een open houding en daarbij passend gedrag de bestaande cultuur te verrijken met een veranderende, vernieuwende aanpak. Zaken die inhoudelijk al goed gaan met een doortastende regievoering nog beter begeleiden. Het maken van duidelijke keuzes niet uit de weg gaan. Met goede inhoudelijke kennis van jurisprudentie en richtlijnen, houding en gedrag, wat bijdraagt aan een adequate regievoering. Er met elkaar uithalen wat mogelijk is. Het programma is gericht op professionals direct betrokken bij het regelen van letselschaden en biedt voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en gedachten. Zo leert u niet alleen van de inleiders, maar ook van uw medecursisten. Bij de cursussen open inschrijving komt algemene casuïstiek aan de orde. Bij incompany cursussen is het mogelijk ontwikkeling te zoeken aan de hand van specifiek voor uw organisatie van belang zijnde casuïstiek.

Programma/Inhoud

 • Wet- en regelgeving (algemeen)
 • Betrokken partijen en organisaties
 • Richtlijnen
 • Begrippen
 • Belangen
 • Cultuur, houding en gedrag
 • Competenties
 • Herstelgerichte dienstverlening
 • Ontwikkelingen in het letselveld
 • Casuïstiek

Doelstelling

Na afloop van deze cursus kun je de recente ontwikkelingen in het werkveld van de letselschaderegeling identificeren. Je begrijpt het belang van competitieontwikkeling en de kracht van persoonlijk leiderschap in relatie tot het proces van letselschaderegeling. De pragmatische aanpak zorgt ervoor dat je jouw dagelijkse werk met meer regie en plezier kunt uitvoeren.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Managers, Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen.

Vooropleiding
Minimaal vwo / wo

DOCENT

Gerrit Hulsbergen

Aart de Boon

Opleidingen ter inspiratie!

Workshop Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be

Workshop Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be

Workshop Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be

Welke statistieken zijn betrouwbaar, op de casus van toepassing en hoe deze te interpreteren?

JA, IK HEB INTERESSE!

In de letselschaderegeling is het verlies aan arbeidsvermogen een belangrijke schadepost, zeker als het om toekomstig verlies aan arbeidsvermogen gaat. Partijen willen inzicht in de hypothetische carrière- en verdienmogelijkheden en vaak ook de resterende verdiencapaciteit. Het is de arbeidsdeskundige die onderzoek doet naar de would-be situatie en passende arbeid. Maar hoe gaat hij of zij te werk, wat zijn de methoden van onderzoek, welke bronnen kunnen gebruikt worden?

Zeker bij zaken met langere looptijden is inzicht in de would-be situatie van groot belang. Maar hoe kom je op een waarschijnlijk scenario, want ook een arbeidsdeskundige heeft geen glazen bol? De arbeidsdeskundige doet uitgebreid onderzoek naar alle aspecten tot aan het ongeval, maar zal ook andere bronnen raadplegen. Dat kunnen ex-werkgevers zijn, maar ook scholen. Daarnaast spelen statistieken een rol. Maar welke statistieken zijn betrouwbaar, op de casus van toepassing en hoe deze te interpreteren?

Onderwerpen

 • De rol van de arbeidsdeskundige
 • Vraagstelling
 • Methode van onderzoek
 • Bronnenonderzoek en statistiek
 • Passende arbeid bij letselschade
 • Casuïstiek

Doelstelling:

Na afloop van deze workshop ken je de werkwijze van de arbeidsdeskundige in een would-be onderzoek. Daardoor begrijp je welke elementen van belang zijn bij de bepaling van de hypothetische werksituatie en kun je gerichter een opdracht aan de arbeidsdeskundige uitzetten.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Rekenkundig experts, Arbeidsdeskundigen

DOCENT

Peter van der Ham

Opleidingen ter inspiratie!

Workshop Shock- en affectieschade in de praktijk

Workshop Shock- en affectieschade in de praktijk

Workshop Shock- en affectieschade in de praktijk

Hoewel affectieschade en shockschade vaak in één adem genoemd worden, zijn het verschillende begrippen.

JA, IK HEB INTERESSE!

Hoewel affectieschade en shockschade vaak in één adem genoemd worden, zijn het verschillende begrippen. Na de inwerkingtreding van de Wet Affectieschade per 1 januari 2019, heeft de werkgever naasten en nabestaanden een zelfstandig recht op smartengeld gegeven. De wetgever wilde daarmee een bijdrage leveren aan de erkenning van het geleden leed van die naasten en nabestaanden.

Shockschade draait daarentegen om de schadevergoeding waarop iemand recht kan hebben als hij of zij een ongeval heeft waargenomen, of direct geconfronteerd wordt met de ernstige gevolgen ervan. Het gaat daarbij om het psychisch leed, dat rechtstreeks door de confrontatie met het ongeval of de gevolgen ervan is en wordt veroorzaakt.

In deze workshop komen de juridische beginselen van shock, affectie – en smartengeld aan de orde en natuurlijk ook de meest recente stand van zaken voor wat betreft de rechtspraak hierover.

Zoals hierboven al werd benoemd is de wet uitgebreid met de mogelijkheid van affectieschade, maar het onderscheid tussen deze drie verschillende soorten schade blijft ook na 1 januari 2019 van groot belang. Ook het (leveren van) bewijs van deze schadeposten krijgt aandacht.

Doelstelling:
Na afloop van deze workshop ken je het verschil tussen affectieschade, shockschade en smartengeld. Je kent de belangrijkst jurisprudentie. Je kunt de bewijsvoering van deze schadeposten toepassen.

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten

DOCENT

Freek Schultz

Opleidingen ter inspiratie!